Aktualizacje oznaczone są na czerwono.

Data ostatniej aktualizacji:  31.08.2021 r.
Uwaga!

Formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa.  Opracował je Marian Pędlowski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Ich celem jest ułatwienie osobom przeprowadzającym kontrole stanu technicznego, sporządzania protokółów z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

ZABRONIONE JEST wykorzystywane druków protokółów do celów innych niż sporządzenie protokółów z kontroli, a przede wszystkim w celach komercyjnych bez zgody autora.

___________________________________________________________________
 
PROTOKÓŁY Z OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO UŻYTKOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

 
 
___________________________________________________________________
ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI (art. 62 ust. 1 pkt 3):

indywidualne 

zbiorowe

___________________________________________________________________

PROTOKÓŁY Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORGANU NADZORU BUDOWLANEGO:

protokół kontroli robót budowlanych wykonywanych na podstawie  pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem


protokół kontroli robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia

protokół oględzin stanu technicznego obiektu budowlanego

protokół  kontroli użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

protokół użytkowania obiektu budowlanego

___________________________________________________________________