Aktualizacje oznaczone są na czerwono.

Data ostatniej aktualizacji:  31.01.2023
Uwaga!

Formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa.  Opracował je Marian Pędlowski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Ich celem jest ułatwienie osobom przeprowadzającym kontrole stanu technicznego, sporządzania protokółów z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

ZABRONIONE JEST wykorzystywane druków protokółów do celów innych niż sporządzenie protokółów z kontroli, a przede wszystkim w celach komercyjnych bez zgody autora.

__________________________________________________________________
PROTOKÓŁY Z OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO UŻYTKOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

 
IN
STALACJA ELEKTRYCZNA:
 

___________________________________________________________________
ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI :

indywidualne 

zbiorowe